CAMEROUN stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
355/9 1962  réunification 2.74 euros
     
367/8 1963  liaison hertzienne 0.76 euros
     
384/5 1964  J.O. Tokyo 2.90 euros
     
677 1981  réunification 0.32 euros
     
690/2 1982  oiseaux 0.90 euros
     
693/6 1982  football       1.83 euros
698/9 1982  faune 4.60 euros
  0.76 euros
708/9 1983  journées médicales 1.22 euros
     
720/1 1983  artisanat 1.22 euros
     
732/5 1983  noël 7.62 euros
     
845/8 1991  oiseaux 4.62 euros
     
849/50 1991  église catholique 2.45 euros
     
851 1991  Caisses d Epargne 1.52 euros
     
854 1992  oiseau 1.00 euros
     
859/62 1992  C. Colomb 8.38 euros
     
863/4 1992  oiseaux 3.38 euros
     
BF29 1991  oiseaux 4.27 euros
     
CA849/50 1991  église catholique 11.59 euros
     
CA865 1993  faune: crocodile 3.66 euros
     
PA292 1979  droits de l homme 4.27 euros
     
PA295 1979  télécommunications 0.84 euros
     
PA296/8 1979  Papes 3.83 euros
     
PA309/10 1981  tableaux       1.52 euros
PA316 1983  J.F. Kennedy 3.81 euros
     
TA35/50 1963  fleurs       5.00 euros
RETOUR PAGE ACCUEIL