ALAND stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
31 1988  église 1.40 euros
     
37 1989  église 1.40 euros
     
70/1 1993  Norden 93 1.50 euros
     
72/4 1993  costumes régionaux 7.50 euros
     
75/7 1993  structures rocheuses 3.50 euros
     
79/81 1994  structure glaciaire 1.75 euros
     
82/5 1994  papillons 3.50 euros
     
86/7 1994  europa 94 2.30 euros
     
88/90 1994  archéologie 8.00 euros
     
91 1994  courant: église 0.75 euros
     
92/4 1995  courant : glaciers 4.50 euros
     
99 1995  union européenne 1.00 euros
     
102/3 1995  tourisme 2.00 euros
     
105 1995  courant : église 0.75 euros
     
107/8 1996  timbres de voeux 1.50 euros
     
113/4 1996  europa 96 2.70 euros
     
115 1996  tableau 5.50 euros
     
116 1996  chorale 0.85 euros
     
117 1996  courant: église 0.70 euros
     
118/9 1996  courants: fossiles 3.00 euros
     
120/2 1997  courants: faune 2.20 euros
     
123/6 1997  fleurs printanières 3.50 euros
     
127 1997  sport : Unihockey 1.00 euros
     
128 1997  europa 97 1.40 euros
     
129 1997  Union de Kalmar 0.85 euros
     
134/5 1998  horticulture 1.50 euros
     
141 1998  europa 98 2.00 euros
     
143 1998  sport : tennis 0.85 euros
     
143feuil. 1998  sport : tennis 7.00 euros
     
146/8 1998  architecture 2.30 euros
     
151/4 1999  art populaire 3.50 euros
     
156 1999 photoeuropa 99 1.40 euros
     
157 1999 photocourant : fleur adh 0.75 euros
     
157feuille 1999   courant : fleur adh 7.50 euros
     
163 1999 photosport cross-country 1.22 euros
     
181 2000  année sainte 1.07 euros
     
190 2001  Saint-Valentin 1.30 euros
     
198 2002  l Euro 1.35 euros
     
208 2002  Norden 2002 6.75 euros
     
213 2002  sport Janne Holmen 1.25 euros
     
223 2003  europa 2003 1.00 euros
     
228 2003  église Kumlinge 0.90 euros
     
234 2004 photodrapeau adh. 1.35 euros
     
235 2004 photoeuropa 2004 1.70 euros
     
236/9 2004  forteresse Bomarsund 6.75 euros
     
251 2005 photoeuropa 2005 2.05 euros
     
252 2005 photonuit de Walpurgis 1.15 euros
     
253 2005 photomon Aland/Borg 1.25 euros
     
255 2005 photovoilier 1.35 euros
     
256/7 2005 photopaysages 3.40 euros
     
265 2006 photoeuropa 2006 2.95 euros
     
274/6 2007 photofleurs 15.10 euros
     
277/8 2007 photoavions 2.80 euros
     
285 2007 photofoot féminin adh. 1.60 euros
     
294 2008 photoeuropa 2008 2.25 euros
     
296/9 2008 photophares 6.75 euros
     
301 2008 phototableau Jansson 3.40 euros
     
302 2008 photoéquitation adh. 1.70 euros
     
305 2009 photopoteau-frontière 1.80 euros
     
306/8 2009 photoécrivains 5.40 euros
     
310 2009  europa 2009 1.80 euros
     
312/3 2009  bateaux paquebots 3.50 euros
     
314 2009 photosprinteuse 2.05 euros
     
315/6 2009 photopaysages Sepac 3.50 euros
     
317 2009 photomon Aland 2.05 euros
     
320 2009 photocourant drapeau adh. 1.70 euros
     
324 2010 photoeuropa 2010 1.90 euros
     
325/6 2010 photobateaux paquebots 9.55 euros
     
327/9 2010  jouets 5.75 euros
     
331 2010 phototimbre personnalisé 1.90 euros
     
332 2010  vitrail 1.80 euros
     
337/8 2011 photobateaux ferries 5.20 euros
     
341 2011 photoeuropa 2011 1.90 euros
     
342/4 2011 photobande dessinée 6.10 euros
     
350/1 2011 photopaysages 3.95 euros
     
352 2011 photonoël 2011 fleurs 1.25 euros
     
356 2012  Titanic 4.05 euros
     
365/6 2012  transports anciens 4.30 euros
     
BF6 2008 photoNorden 2008 2.05 euros
     
BF8 2010 photoNorden 2010 2.50 euros
     
BF11 2012  Norden 2012 2.25 euros
     
CA95 1995  bateaux 6.50 euros
     
CA151 1999  art populaire 6.40 euros
     
CA224 2003  voilier Pommern adh. 10.00 euros
     
CA266 2006  timbre personnalisé 11.70 euros
     
CA270 2006 phototatouage 13.15 euros
     
CA296 2008  phares 13.50 euros
     
CA306 2009  écrivains 16.20 euros
     
CA314 2009  sprinteuse 16.20 euros
     
DI5a 1993  série indivisible 4v 4.50 euros
     
DI18 2009 photovoilier 4v 7.00 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL