CHYPRE TURC stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
14/5 1975  europa 75       2.00 euros
16/7 1976  europa 76       1.80 euros
73/4 1980  europa 80 2.00 euros
  1.20 euros
88/9 1981  europa 81       1.00 euros
182/3 1987  tableaux 1.40 euros
     
188/9 1987  europa 87 3.00 euros
     
228/9 1989  europa 89 de CA 4.55 euros
     
230 1989  conférence pour Paix 0.80 euros
     
252/3 1990  europa 90 4.00 euros
     
341/2 1994  tableau et sculpture 1.75 euros
     
392/3 1996  europa 96 2.50 euros
     
431/2 1998  photographe A. Sevki 2.00 euros
     
433/6 1998  insectes utiles 4.50 euros
     
448 1998  ministre turc 2.00 euros
     
449/52 1998  métiers 6.00 euros
     
453/6 1998  anniversaires 3.00 euros
     
573/4 2005 photoeuropa 2005 1.70 euros
     
595/6 2006 photoeuropa 2006 1.90 euros
     
614/5 2007 photoeuropa 2007 2.05 euros
     
636/7 2008 photoeuropa 2008 2.00 euros
     
647/8 2009  archéologie 2.70 euros
     
649/50 2009  europa 2009 1.80 euros
     
662/3 2010  europa 2010 2.00 euros
     
662a/3a 2010  europa 2010 de CA 2.00 euros
     
664/7 2010  oiseaux WWF 1.60 euros
     
689/90 2011 photoeuropa 2011 3.00 euros
     
698/703 2011 photofleurs et fruits 4.15 euros
     
708/9 2012  europa 2012 1.60 euros
     
711/2 2012  football 2012 1.80 euros
     
BF9 1991  europa 91 5.00 euros
     
BF10 1992  europa 92 6.00 euros
     
BF12 1993  europa 93 : art 2.25 euros
     
BF16 1998  anniv. République 2.00 euros
     
BF19 2002  europa 2002 2.50 euros
     
BF21/1a 2004  europa 2004 5.00 euros
     
BF21a 2004  europa 2004 ND seul 2.80 euros
     
BF22 2005 photoeuropa 2005 3.35 euros
     
BF24/4a 2006 photoeuropa 2006 4.00 euros
     
BF24a 2006  europa 2006 ND 2.00 euros
     
BF25 2007 photoeuropa 2007 2.05 euros
     
BF28 2011 photoeuropa 2011 3.00 euros
     
CA228 1989  europa 89 10.00 euros
     
CA662a 2010  europa 2010 3.85 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL