PAYS BAS stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
883a/5Ba 1981  courants phosphore 22.87 euros
     
1115 1979  vote des femmes 0.61 euros
     
1116/7 1979  art : Vondel & Steen 0.91 euros
     
1122/4 1980  personnalités 1.68 euros
     
1132 1980  Jupostex 0.61 euros
     
1133/4 1980  sports 1.68 euros
     
1138/9 1980  europa 80 1.50 euros
     
1145 1981  reine Béatrix 0.69 euros
     
1150/2 1981  services postaux 1.83 euros
     
1153/4 1981  courants : chiffres 0.91 euros
     
1155 1981  Palais royal 0.61 euros
     
1156/7 1981  europa 81 1.40 euros
     
1159/62 1981  industrie/agricultur 2.44 euros
     
1163/6 1981  année handicapés 2.44 euros
     
1167/70 1981  courants : reine 7.62 euros
     
1171 1982  université 0.69 euros
     
1177/8 1982  Pays-Bas/USA 1.37 euros
     
1181/7 1982  courants reine 13.72 euros
     
1188 1982  prévention routière 0.61 euros
     
1189/90 1982  europa 82 1.50 euros
     
1197 1983  Royal Touring Club 0.76 euros
     
1202/3 1983  europa 83 1.40 euros
     
1204/5 1983  art : De Stijl 1.52 euros
     
1210 1983  Martin Luther 0.84 euros
     
1211/4 1983  surtaxe enfance 3.05 euros
     
1221/2 1984  europa 84 1.60 euros
     
1223/5 1984  expo philatélique 2.44 euros
     
1244/5 1985  europa 85 1.80 euros
     
1255/6 1986  anniversaires 1.22 euros
     
1262/3 1986  europa 86 1.60 euros
     
1264 1986  courant : chiffre 0.61 euros
     
1265/8 1986  courants : reine 9.91 euros
     
1277/9 1986  surtaxe enfance 2.59 euros
     
1283/4 1987  littérature 1.52 euros
     
1288/9 1987  europa 87 2.00 euros
     
1290/1 1987  vente aux enchères 1.37 euros
     
1292 1987  agriculture 0.76 euros
     
1321 1988  université 0.84 euros
     
1326 1988  noël 88 0.61 euros
     
1345/6 1990  anniversaires 1.52 euros
     
1347/8 1990  tableaux Van Gogh 1.68 euros
     
1355/6 1990  europa 90 2.00 euros
     
1362/4 1990  surtaxe enfance 2.74 euros
     
1366/8 1991  protection nature 2.13 euros
     
1373/5 1991  timbres d été fermes 3.05 euros
     
1376/8 1991  anniversaires 2.13 euros
     
1379/80 1991  europa 91 1.90 euros
     
1381 1991  marche de Nimègue 0.84 euros
     
1391 1992  université de Delft 0.61 euros
     
1392 1992  nouveau Code Civil 0.84 euros
     
1397/8 1992  expo Séville 1.52 euros
     
1399 1992  navigateur A.Tasman 0.76 euros
     
1400/2 1992  expo Floriade 92 3.35 euros
     
1405 1992  numismatique 0.76 euros
     
1406/7 1992  europa 92 2.70 euros
     
1408 1992  pédiatrie 0.91 euros
     
1413 1992  Marché européen 0.91 euros
     
1414 1992  Reine Béatrix 0.91 euros
     
1419/21 1992  surtaxe enfance 3.35 euros
     
1422/3 1992  courrier de noël 1.22 euros
     
1424/5 1993  anniv. R.A.I. 1.68 euros
     
1427/9 1993  anniversaires 2.59 euros
     
1430/1 1993  timbres de voeux 1.37 euros
     
1430/1feui 1993   timbres de voeux 8.54 euros
     
1432/3 1993  notariat 1.52 euros
     
1434/6 1993  papillons 2.36 euros
     
1437 1993  papillons 2.12 euros
     
1438/40 1993  timbres d été 3.20 euros
     
1441/2 1993  radio Orange 1.52 euros
     
1443/4 1993  journées olympiques 1.45 euros
     
1445/7 1993  europa 93 4.40 euros
     
1448 1993  courant : reine 2.50 euros
     
1449/51 1993  Prix Nobel 2.44 euros
     
1452/3 1993  corresp. personnelle 1.60 euros
     
1456/8 1993  surtaxe enfance 3.35 euros
     
1461 1993  courant : reine 9.76 euros
     
1475/7 1994  timbres d été 3.66 euros
     
1481 1994  cotation P.T.T. 0.84 euros
     
1482/3 1994  anniv. & événement 1.60 euros
     
1592/3 1997  plan Marshall 1.40 euros
     
1595 1997  présidence U.E. 1.20 euros
     
1677 1999  l Euro 0.69 euros
     
1789/90 2000  BD: Sjors & Sjimmie 1.75 euros
     
1824 2001  Rotterdam 0.99 euros
     
1966 2002  timbre d appoint 0.10 euros
     
1973 2002  timbre d appoint 0.25 euros
     
2081/100 2003 photofêtes fin d année 11.95 euros
     
2119/20 2004 photocourrier entreprises 2.45 euros
     
2121/6 2004  timbres été fleurs 7.20 euros
     
2127/8 2004  philatélie/autos 1.60 euros
     
2129/38 2004  élargissement U.Euro 8.10 euros
     
2139 2004  39 Eurocent vignette 0.80 euros
     
2140 2004  entreprise vignette 0.80 euros
     
2141/50 2004 photofamille royale 8.10 euros
     
2159/61 2004  envoi cartes amicale 2.45 euros
     
2199 2005  courant reine 0.61 1.25 euros
     
2245/7 2005 phototimbres messages 2.45 euros
     
2248/9 2005 photomoulins à vent 3.35 euros
     
2250/9 2005 photoWorld Press Photo 8.10 euros
     
2262/5 2005 phototrains 4.00 euros
     
2318/23 2006 phototimbres d été 7.20 euros
     
2358/63 2006 photosurtaxe enfance 7.20 euros
     
2411/2 2007 photojournée de l arbre 1.80 euros
     
2422/31 2007 photodes fleurs en cadeau 10.90 euros
     
2432/3 2007 photojournée de l arbre 1.80 euros
     
2444 2007 photoL.E.J. Brouwer adh. 0.90 euros
     
2453/4 2007 photojournée de l arbre 1.80 euros
     
2475 2008 photoenvironnement adh. 1.90 euros
     
2504 2008 photoeuropa 2008 1.55 euros
     
2563/74 2009 photoLouis Braille 10.90 euros
     
2575 2009  sport golf adh. 1.00 euros
     
2585/6 2009  europa 2009 3.15 euros
     
2587/8 2009  images des Pays-Bas 1.80 euros
     
2691 2010  tableau J. Israëls 0.90 euros
     
2896 2012  château Middachten 1.10 euros
     
2897/906 2012  architect. Madurodam 10.35 euros
     
2978 2012  timbre fêtes adh. 0.90 euros
     
BF17 1977  surtaxe enfance 3.80 euros
     
BF20 1979  surtaxe enfance 3.80 euros
     
BF21 1980  surtaxe enfance 3.80 euros
     
BF23 1981  année handicapés 3.80 euros
     
BF25 1983  surtaxe enfance 5.00 euros
     
BF29 1986  surtaxe enfance 4.88 euros
     
BF33 1989  surtaxe enfance 5.34 euros
     
BF34 1990  surtaxe enfance 5.34 euros
     
BF35 1991  surtaxe enfance 6.10 euros
     
BF37 1992  surtaxe enfance 6.10 euros
     
BF38 1993  papillons 2.25 euros
     
BF39 1993  surtaxe enfance 7.62 euros
     
BF52 1997  bande dessinée 2.50 euros
     
BF75 2002 photoprovinces Pays-Bas 9.70 euros
     
BF81/2 2004  faune de la Veluwe 8.30 euros
     
BF86/7 2005 photoimages Pays-Bas 8.10 euros
     
BF90/1 2006 photoimages des Pays-Bas 8.10 euros
     
BF93/4 2007 photoimages Pays-Bas 9.10 euros
     
BF95 2008 photoimages Pays-Bas 4.60 euros
     
BF96 2008 photoassociat° Rembrandt 13.75 euros
     
BF99 2009  images Pay-Bas 4.60 euros
     
CA2073 2003  journée du timbre 19.15 euros
     
CA2436 2007  europa 2007 20.00 euros
     
F1918 2002  timbres été fleurs 12.25 euros
     
F2205/6 2005  images Pays-Bas 26.25 euros
     
F2260/1 2005  images Pays-Bas 12.80 euros
     
F2602-1 2009  Pays-Bas/Brésil 14.40 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL